ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារថ្ងៃបុណ្យ US Martin Luther King Day trading hour notice របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី ១៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចតទៅ៖

កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) ១៧ មករា (ថ្ងៃច័ន្ទ) ១៨ មករា (ថ្ងៃអង្គារ)
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស ម៉ោងជួញដូរធម្មតាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ ម៉ោងជួញដូរធម្មតាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរ
លោហធាតុមានតម្លៃ បិទនៅម៉ោង ២:៣០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
USOIL បិទនៅម៉ោង ២:៣០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
JPN225 បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
NAS100 បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
SPX500 បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
US30 បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០០
USDX បិទនៅម៉ោង ១:០០ នៅថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា ឆ្នំា២០២២ បើកវិញនៅម៉ោង ៨:០១
US Stocks បិទ    បើកវិញនៅម៉ោង ៩:៣០

សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក 
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុនហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង ឃែភីថល