អាណត្តិ​ការងារ : ពេញម៉ោង
ប្រាក់ខែ​ : Negotiable
ចំនួននៃ​ការជ្រើសរើស : 01
ក្រុមហ៊ុន/ស្ថាប័ន : Golden FX LInk ( Cambodia)
ទីតាំង : Phnom Penh
ថ្ងៃផុត​កំណត់ : 29th June 2018

បរិយាយ​ការងារ

 • Responsible for marketing department, strategic market planning,     events management and initiatives
 • Organize the production of company materials, e.g. Brochures, newsletters and press release etc
 • Coordinate with varies parties and lead the marketing team for campaigns and maintain close relationship
 • Do the business promotion such as TV, magazine, newspaper and other social media
 • Assist in any ad hoc projects as assigned

តម្រូវការ​ការងារ

 • Degree holder preferably in Marketing, Public relations or other related discipline
 • Minimum 5 years working experiences in relevant fields with 4 years or above in managerial position, experience in financial or banking industry and brand development is a definite advantage
 • Good interpersonal skills, communication skills and able to work under pressure
 • Creative thinking, Independent and well-organized
 • Good command of both written and spoken English and Khmer
 • Proficient PC applications in using Word, Excel, PowerPoint

របៀប​ក្នុងការ​ដាក់ពាក្យ

Interested candidates, please submit the resumes with salary expectation to hr@goldenfxlink.com. All resumes will be treated as strictly confidential and used solely for recruitment related purposes and non-returnable. Only shortlisted candidates will be invited for an interview.  Tel: 023 22 6666/22 7777, Website: www.goldenfxlink.com.Our office locates at Building # 158-166, Street 215, Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penhការបំពេញ​ពាក្យសំុ​បម្រើការ
ព័ត៌មាន​ពី​ធនធាន​មនុស្ស

 • អាគារ ហ្គោលដេនថាវើ ជាន់ផ្ទាល់ដី ការិយាល័យលេខ១៥៨-១៦៦ ផ្លូវ២១៥ សង្កាត់វាល់វង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
 • 023 226 666
 • hr@goldenfxlink.com